روزنامه لوموند: بومیان کانادا ترجیح می دهند بمیرند

روزنامه لوموند: بومیان کانادا ترجیح می دهند بمیرند
بومیان شمال کانادا که با معضل بیکاری، اعتیاد به الکل و فراموشی دست به گریبان اند راه چاره را در خودکشی می بینند.
۲۱:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


روزنامه لوموند: بومیان کانادا ترجیح می دهند بمیرند

بومیان شمال کانادا که با معضل بیکاری، اعتیاد به الکل و فراموشی دست به گریبان اند راه چاره را در خودکشی می بینند.
۲۱:۵۱ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


روزنامه لوموند: بومیان کانادا ترجیح می دهند بمیرند

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author