رامین رضاییان: انسان جایزالخطاست/بدون مشورت انتخاب کردم و انتخابم اشتباه بود

رامین رضاییان: انسان جایزالخطاست/بدون مشورت انتخاب کردم و انتخابم اشتباه بود
رامین رضاییان که از ریزه اسپور ترکیه جدا شده است از دلایل این جدایی نوشت.

رامین رضاییان: انسان جایزالخطاست/بدون مشورت انتخاب کردم و انتخابم اشتباه بود

رامین رضاییان که از ریزه اسپور ترکیه جدا شده است از دلایل این جدایی نوشت.
رامین رضاییان: انسان جایزالخطاست/بدون مشورت انتخاب کردم و انتخابم اشتباه بود

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , ,

About the author