رازگشایی از دعوای مرفاوی با یک خبرنگار استقلالی!

رازگشایی از دعوای مرفاوی با یک خبرنگار استقلالی!
صمد مرفاوی می‌گوید خبرنگاری که با او در کنفرانس مطبوعاتی جر و بحث کرده، برای این رفتارش برنامه‌ریزی داشته است.

رازگشایی از دعوای مرفاوی با یک خبرنگار استقلالی!

صمد مرفاوی می‌گوید خبرنگاری که با او در کنفرانس مطبوعاتی جر و بحث کرده، برای این رفتارش برنامه‌ریزی داشته است.
رازگشایی از دعوای مرفاوی با یک خبرنگار استقلالی!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author