رئیس قوه قضائیه: دستبردهای علنی آمریکایی ها نمایان است

رئیس قوه قضائیه: دستبردهای علنی آمریکایی ها نمایان است
رئیس قوه قضائیه گفت: دستبرد امریکایی ها به اموال جمهوری اسلامی ایران پس از برجام و خوش و بش هایی که در این خصوص کردند اکنون نیات ناصحیح آنان نمایان می شود.
۱۵:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


رئیس قوه قضائیه: دستبردهای علنی آمریکایی ها نمایان است

رئیس قوه قضائیه گفت: دستبرد امریکایی ها به اموال جمهوری اسلامی ایران پس از برجام و خوش و بش هایی که در این خصوص کردند اکنون نیات ناصحیح آنان نمایان می شود.
۱۵:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


رئیس قوه قضائیه: دستبردهای علنی آمریکایی ها نمایان است

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author