دیوف: جرارد شخصیت ندارد!

دیوف: جرارد شخصیت ندارد!
پس از تایید خداحافظی استیون جرارد از میادین فوتبال، ال حاجی دیوف، هم تیمی سابق او به انتقاد از او پرداخت.

دیوف: جرارد شخصیت ندارد!

پس از تایید خداحافظی استیون جرارد از میادین فوتبال، ال حاجی دیوف، هم تیمی سابق او به انتقاد از او پرداخت.
دیوف: جرارد شخصیت ندارد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author