دو خرید پرسپولیسی ها قطعی شد / سید جلال و محمدی سرخپوش می شوند

دو خرید پرسپولیسی ها قطعی شد / سید جلال و محمدی سرخپوش می شوند
بر اساس ادعای روزنامه پیروزی انتقال سید جلال حسینی و مهرداد محمدی به پرسپولیس قطعی شده است.

دو خرید پرسپولیسی ها قطعی شد / سید جلال و محمدی سرخپوش می شوند

بر اساس ادعای روزنامه پیروزی انتقال سید جلال حسینی و مهرداد محمدی به پرسپولیس قطعی شده است.
دو خرید پرسپولیسی ها قطعی شد / سید جلال و محمدی سرخپوش می شوند

بازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author