دولت سوریه به آوارگان وام می دهد

دولت سوریه به آوارگان وام می دهد
دولت سوریه اعلام کرد برای بازگشت آواره ها کمک های وژه ای در نظر گرفته است.
۱۷:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


دولت سوریه به آوارگان وام می دهد

دولت سوریه اعلام کرد برای بازگشت آواره ها کمک های وژه ای در نظر گرفته است.
۱۷:۲۱ – ۱۳۹۵ جمعه ۳ اردیبهشت


دولت سوریه به آوارگان وام می دهد

پسورد نود 32

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author