دولت ایران از امریکا شکایت می کند

دولت ایران از امریکا شکایت می کند
دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد: ایران می تواند برای احقاق حقوق خود از آمریکا به دادگاه بین المللی شکایت کند.
۰۷:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


دولت ایران از امریکا شکایت می کند

دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد: ایران می تواند برای احقاق حقوق خود از آمریکا به دادگاه بین المللی شکایت کند.
۰۷:۵۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۷ اردیبهشت


دولت ایران از امریکا شکایت می کند

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author