در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مربی سویا به شایعات جذب فابرگاس

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مربی سویا به شایعات جذب فابرگاس
خورخه سامپائولی اخبار مربوط به پیوستن احتمالی سسک فابرگاس به سویا را تکذیب کرد.

در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مربی سویا به شایعات جذب فابرگاس

خورخه سامپائولی اخبار مربوط به پیوستن احتمالی سسک فابرگاس به سویا را تکذیب کرد.
در مصاحبه با خبرنگاران/ واکنش مربی سویا به شایعات جذب فابرگاس

دانلود مستقیم تانگو جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author