در رختکن استقلال چه گذشت؟/ خبری از خداحافظی کاوه نبود

در رختکن استقلال چه گذشت؟/ خبری از خداحافظی کاوه نبود
رختکن استقلال بعد از بازی با مس تحت تاثیر خداحافظی مهاجم این تیم قرار داشت.

در رختکن استقلال چه گذشت؟/ خبری از خداحافظی کاوه نبود

رختکن استقلال بعد از بازی با مس تحت تاثیر خداحافظی مهاجم این تیم قرار داشت.
در رختکن استقلال چه گذشت؟/ خبری از خداحافظی کاوه نبود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author