درگیری پلیس ترکیه با تظاهر کنندگان

درگیری پلیس ترکیه با تظاهر کنندگان
پلیس ترکیه با تظاهر کنندگانی که برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر می کوشیدند وارد میدان بزرگ تقسیم در شهر استانبول شوند، درگیر شد.
۱۵:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


درگیری پلیس ترکیه با تظاهر کنندگان

پلیس ترکیه با تظاهر کنندگانی که برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر می کوشیدند وارد میدان بزرگ تقسیم در شهر استانبول شوند، درگیر شد.
۱۵:۴۶ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


درگیری پلیس ترکیه با تظاهر کنندگان

آپدیت نود 32 با لینک مستقیم

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author