درس‌های مدیریتی لباس کاروان المپیک

درس‌های مدیریتی لباس کاروان المپیک
در چند روز گذشته لباس‌های کاروان المپیک حواشی زیاده داشت که بالاخره طرح های یک طراح جوان پذیرفته شد.

درس‌های مدیریتی لباس کاروان المپیک

در چند روز گذشته لباس‌های کاروان المپیک حواشی زیاده داشت که بالاخره طرح های یک طراح جوان پذیرفته شد.
درس‌های مدیریتی لباس کاروان المپیک

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author