خودپردازها خدمات ندهند، بانکها به دردسر می افتند

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: بانکها موظفند، بابت تراکنش هایی که منجر به مغایرت می شود، به سپرده مشتری سود بدهند.
۱۷:۵۳ – ۱۳۹۴ شنبه ۲۲ اسفند


شهر خبر

عرفان دینی

label, , , , , , , , ,

About the author