حمله مثبت هواداران استقلال به صفحه بازیکنی که به تعویضش اعتراض کرد!

حمله مثبت هواداران استقلال به صفحه بازیکنی که به تعویضش اعتراض کرد!
هواداران استقلال به حمایت از خسرو حیدری پرداختند و از مظلومی انتقاد کردند.

حمله مثبت هواداران استقلال به صفحه بازیکنی که به تعویضش اعتراض کرد!

هواداران استقلال به حمایت از خسرو حیدری پرداختند و از مظلومی انتقاد کردند.
حمله مثبت هواداران استقلال به صفحه بازیکنی که به تعویضش اعتراض کرد!

خرید بک لینک

تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author