حمایت مازیار ناظمی از گزارشگری که می‌گویند حراستی است و البته واکنش مردم!

حمایت مازیار ناظمی از گزارشگری که می‌گویند حراستی است و البته واکنش مردم!
حواشی پیرامون انتخاب گزارشگر بازی دیروز پرسپولیس زیاد بود.

حمایت مازیار ناظمی از گزارشگری که می‌گویند حراستی است و البته واکنش مردم!

حواشی پیرامون انتخاب گزارشگر بازی دیروز پرسپولیس زیاد بود.
حمایت مازیار ناظمی از گزارشگری که می‌گویند حراستی است و البته واکنش مردم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author