حسینی در کنفرانس حاضر نشد / امیدیان:به دنبال برد برابر صنعت نفت هستیم

حسینی در کنفرانس حاضر نشد / امیدیان:به دنبال برد برابر صنعت نفت هستیم
سید مجتبی حسینی سرمربی ذوب آهن به دلیل کسالت در کنفرانس خبری حاضر نشد.

حسینی در کنفرانس حاضر نشد / امیدیان:به دنبال برد برابر صنعت نفت هستیم

سید مجتبی حسینی سرمربی ذوب آهن به دلیل کسالت در کنفرانس خبری حاضر نشد.
حسینی در کنفرانس حاضر نشد / امیدیان:به دنبال برد برابر صنعت نفت هستیم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author