حسن رنگرز: سوریان سرداری است که فرنگی ما در کنار او افتخار کسب کرده!

حسن رنگرز: سوریان سرداری است که فرنگی ما در کنار او افتخار کسب کرده!
حسن رنگزر می‌گوید که کشتی‌فرنگی به آدمی مثل محمد بنا نیاز دارد و او باید در راس کار بماند.

حسن رنگرز: سوریان سرداری است که فرنگی ما در کنار او افتخار کسب کرده!

حسن رنگزر می‌گوید که کشتی‌فرنگی به آدمی مثل محمد بنا نیاز دارد و او باید در راس کار بماند.
حسن رنگرز: سوریان سرداری است که فرنگی ما در کنار او افتخار کسب کرده!

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , ,

About the author