حرف هایی که نشان می دهد منصوریان با توپ پر به استقلال می آید؟

حرف هایی که نشان می دهد منصوریان با توپ پر به استقلال می آید؟
منصوریان گویا در محفلی دوستانه گفت اگر به استقلال بیاید، تغییرات زیادی در این تیم ایجاد می کند.

حرف هایی که نشان می دهد منصوریان با توپ پر به استقلال می آید؟

منصوریان گویا در محفلی دوستانه گفت اگر به استقلال بیاید، تغییرات زیادی در این تیم ایجاد می کند.
حرف هایی که نشان می دهد منصوریان با توپ پر به استقلال می آید؟

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author