جوانان کی‌روش آماده برای روسیه 2018(عکس)

اردوی تیم‌ملی در حالی آغاز شد که تعداد جوانان بیشتری نسبت به اردوهای قبلی حضور داشتند.

cars

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , ,

About the author