جهانگیری: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود

جهانگیری: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود
معاون اول رئیس جمهوری گفت: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود تا شاهد همراهی و مشارکت مردم در اجرای این برنامه مهم و تاثیرگذار باشیم.
۱۹:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


جهانگیری: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود

معاون اول رئیس جمهوری گفت: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود تا شاهد همراهی و مشارکت مردم در اجرای این برنامه مهم و تاثیرگذار باشیم.
۱۹:۵۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


جهانگیری: اقتصاد مقاومتی باید به عنوان یک گفتمان عمومی در جامعه حاکم شود

مد روز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author