جریمه بسیار سنگین برای بازیکنان و مربیان ماشین‌سازی

جریمه بسیار سنگین برای بازیکنان و مربیان ماشین‌سازی
مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازى تبریز از اعمال جریمه و کسر 20 درصد قرارداد سبزقباها خبر داد.

جریمه بسیار سنگین برای بازیکنان و مربیان ماشین‌سازی

مدیرعامل باشگاه ماشین‌سازى تبریز از اعمال جریمه و کسر 20 درصد قرارداد سبزقباها خبر داد.
جریمه بسیار سنگین برای بازیکنان و مربیان ماشین‌سازی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author