جدیدترین رکوردشکنی افتخارآمیز دختران ورزش ایران

جدیدترین رکوردشکنی افتخارآمیز دختران ورزش ایران
با کسب نهمین سهمیه المپیک ریو ، دختران ایران در کسب سهمیه و حضور در تاریخ ادوار المپیک رکوردشکن شدند. سهمیه نهم را مهسا جاور بدست آورد.

جدیدترین رکوردشکنی افتخارآمیز دختران ورزش ایران

با کسب نهمین سهمیه المپیک ریو ، دختران ایران در کسب سهمیه و حضور در تاریخ ادوار المپیک رکوردشکن شدند. سهمیه نهم را مهسا جاور بدست آورد.
جدیدترین رکوردشکنی افتخارآمیز دختران ورزش ایران

آپدیت آنلاین نود 32

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author