تیترامشب/ برنامه ششم توسعه، ضرورتها، باید و نبایدها

تیترامشب/ برنامه ششم توسعه، ضرورتها، باید و نبایدها
در لوایح اصلاحی اخیر دولت به مجلس به نظر می رسد که دولت دست به تغییراتی جزئی اما اساسی در برنامه ششم توسعه زده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت در این لوایح بیشتر از آنکه به دنبال واقیتها باشد رویاهایش را به مجلس ارائه داده است.
۲۳:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ شهریور


تیترامشب/ برنامه ششم توسعه، ضرورتها، باید و نبایدها

در لوایح اصلاحی اخیر دولت به مجلس به نظر می رسد که دولت دست به تغییراتی جزئی اما اساسی در برنامه ششم توسعه زده است، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است دولت در این لوایح بیشتر از آنکه به دنبال واقیتها باشد رویاهایش را به مجلس ارائه داده است.
۲۳:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۶ شهریور


تیترامشب/ برنامه ششم توسعه، ضرورتها، باید و نبایدها

label, , , , , , , , , , , ,

About the author