توکلی: / شانس حسن‌زاده و اسماعیل‌پور بیشتر است

توکلی: / شانس حسن‌زاده و اسماعیل‌پور بیشتر است
نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا گفت: اگر بخواهم انصاف را رعایت کنم، شانس حسن‌زاده و اسماعیل‌پور برای کسب این عنوان را بیشتر از خودم می‌دانم.

توکلی: / شانس حسن‌زاده و اسماعیل‌پور بیشتر است

نامزد کسب عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا گفت: اگر بخواهم انصاف را رعایت کنم، شانس حسن‌زاده و اسماعیل‌پور برای کسب این عنوان را بیشتر از خودم می‌دانم.
توکلی: / شانس حسن‌زاده و اسماعیل‌پور بیشتر است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author