تنها 24 ساعت بعد از عدم ثبت نام/کفاشیان برگ جدیدش برای ماندن را رو کرد

کفاشیان می گوید نگران اساسنامه است و وزارت ورزش قول داده تا ابتدا اساسنامه فدراسیون فوتبال را تصویب کند .

اندروید

لردگان

label, , , , , , , , ,

About the author