تماس مارکینیوس برای پیوستن نیمار به PSG

تماس مارکینیوس برای پیوستن نیمار به PSG
تابستان امسال، نیمار نزدیک تر از همیشه به پاری سن ژرمن بود اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.

تماس مارکینیوس برای پیوستن نیمار به PSG

تابستان امسال، نیمار نزدیک تر از همیشه به پاری سن ژرمن بود اما در نهایت این اتفاق رخ نداد.
تماس مارکینیوس برای پیوستن نیمار به PSG

label, , , , , , , , , , , ,

About the author