تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران

تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران
تعدادی از معاونان اصلی قالیباف در شهرداری تهران و برخی شهرداران مناطق تغییر می‌کنند.
۰۹:۵۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۴ تیر


تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران

تعدادی از معاونان اصلی قالیباف در شهرداری تهران و برخی شهرداران مناطق تغییر می‌کنند.
۰۹:۵۲ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۴ تیر


تغییرات مدیریتی در شهرداری تهران

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author