تعویق مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش

تعویق مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش
قرار بود انتخابات دوم اکتبر (۱۱ مهر ) برگزار شود، که به علت نقص در کارت های انتخاباتی به تعویق افتاد.
۱۶:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ شهریور


تعویق مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش

قرار بود انتخابات دوم اکتبر (۱۱ مهر ) برگزار شود، که به علت نقص در کارت های انتخاباتی به تعویق افتاد.
۱۶:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ شهریور


تعویق مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری اتریش

label, , , , , , , , , , , ,

About the author