تعرفه های پزشکی افزایش می یابد

تعرفه های پزشکی افزایش می یابد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موضوع افزایش تعرفه های پزشکی در کمیسیون اجتماعی و اقتصاد دولت در حال بررسی است و در ۲ یا ۳ هفته آینده در جلسه هیئت وزیران تصویب می شود.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


تعرفه های پزشکی افزایش می یابد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: موضوع افزایش تعرفه های پزشکی در کمیسیون اجتماعی و اقتصاد دولت در حال بررسی است و در ۲ یا ۳ هفته آینده در جلسه هیئت وزیران تصویب می شود.
۱۳:۳۸ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۶ اردیبهشت


تعرفه های پزشکی افزایش می یابد

آپدیت نود32

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author