تصویری از خطری که از بیخ گوش رحمتی گذشت

تصویری از خطری که از بیخ گوش رحمتی گذشت
در تمرین امروز استقلال مهدی رحمتی از خطر یک مصدومیت گریخت.

تصویری از خطری که از بیخ گوش رحمتی گذشت

در تمرین امروز استقلال مهدی رحمتی از خطر یک مصدومیت گریخت.
تصویری از خطری که از بیخ گوش رحمتی گذشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author