تصویری از حضور ملوانی ها بر سر مزار مهرداد اولادی

تصویری از حضور ملوانی ها بر سر مزار مهرداد اولادی
بازیکنان و کادر فنی ملوان امروز بر سر مزار مهرداد اولادی حاضر شدند.

تصویری از حضور ملوانی ها بر سر مزار مهرداد اولادی

بازیکنان و کادر فنی ملوان امروز بر سر مزار مهرداد اولادی حاضر شدند.
تصویری از حضور ملوانی ها بر سر مزار مهرداد اولادی

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 4

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author