ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس

ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس
رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور از ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس خبر داد
۱۳:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد


ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور با تشریح آخرین وضعیت راه‌های مواصلاتی کشور از ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس خبر داد
۱۳:۱۸ – ۱۳۹۵ جمعه ۱ مرداد


ترافیک نیمه سنگین در محور کرج – چالوس

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , ,

About the author