تداوم تظاهرات مردم بحرین مقابل منزل شیخ عیسی قاسم

تداوم تظاهرات مردم بحرین مقابل منزل شیخ عیسی قاسم
مردم بحرین بار دیگر ضد دیکتاتوری حاکم در این کشور تظاهرات کردند و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


تداوم تظاهرات مردم بحرین مقابل منزل شیخ عیسی قاسم

مردم بحرین بار دیگر ضد دیکتاتوری حاکم در این کشور تظاهرات کردند و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شدند.
۱۸:۱۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۸ مرداد


تداوم تظاهرات مردم بحرین مقابل منزل شیخ عیسی قاسم

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author