تحویل خانه به خانواده های دارای دو معلول

تحویل خانه به خانواده های دارای دو معلول
۵۱۶ واحد مسکونی در تهران و ۸ استان دیگر به خانواده های دارای دو معلول به بالا تحویل شد.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


تحویل خانه به خانواده های دارای دو معلول

۵۱۶ واحد مسکونی در تهران و ۸ استان دیگر به خانواده های دارای دو معلول به بالا تحویل شد.
۱۳:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


تحویل خانه به خانواده های دارای دو معلول

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author