تا پول واریز نشود، آب سنگین به آمریکا منتقل نمی شود

تا پول واریز نشود، آب سنگین به آمریکا منتقل نمی شود
معاون امور حقوقی و بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره فروش آب سنگین به آمریکا تصریح کرد : تا زمانی که مطمئن نشویم دریافت پول آن به راحتی صورت می گیرد محموله تحویل داده نمی شود.
۲۰:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


تا پول واریز نشود، آب سنگین به آمریکا منتقل نمی شود

معاون امور حقوقی و بین الملل و سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره فروش آب سنگین به آمریکا تصریح کرد : تا زمانی که مطمئن نشویم دریافت پول آن به راحتی صورت می گیرد محموله تحویل داده نمی شود.
۲۰:۰۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۲ اردیبهشت


تا پول واریز نشود، آب سنگین به آمریکا منتقل نمی شود

آپدیت نود 32 شنبه

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author