تاریخ پیشنهادی ذوبی ها برای بازی با استقلال در فینال حذفی

تاریخ پیشنهادی ذوبی ها برای بازی با استقلال در فینال حذفی
ذوب آهن پیشنهاد داده که تاریخ بازی فینال جام حذفی عوض شود.

تاریخ پیشنهادی ذوبی ها برای بازی با استقلال در فینال حذفی

ذوب آهن پیشنهاد داده که تاریخ بازی فینال جام حذفی عوض شود.
تاریخ پیشنهادی ذوبی ها برای بازی با استقلال در فینال حذفی

آپدیت نود32

عکس

label, , , , , , , , , , , ,

About the author