تاج: چند ترقه در آزادی زدند، عادی است!

مهدی تاج می گوید اوضاع ورزشگاههای خارجی وخیم تر از ورزشگاههای ایران است.

خبر جدید

هنر

label, , , , , , , , ,

About the author