بیل: تا آخرین لحظه برای صعود می جنگیم

بیل: تا آخرین لحظه برای صعود می جنگیم
فوق ستاره ولز می گوید علی رغم شکست مقابل انگلیس هنوز کار برای آن ها به پایان نرسیده است.

بیل: تا آخرین لحظه برای صعود می جنگیم

فوق ستاره ولز می گوید علی رغم شکست مقابل انگلیس هنوز کار برای آن ها به پایان نرسیده است.
بیل: تا آخرین لحظه برای صعود می جنگیم

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , ,

About the author