بیله سوار اردبیل لرزید

بیله سوار اردبیل لرزید
زمین لرزه ای به قدرت ۴ درجه در مقسای امواج درونی زمین ‘ریشتر ‘ بامداد امروز، حوالی بیله سوار اردبیل را لرزاند.
۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۳ تیر


بیله سوار اردبیل لرزید

زمین لرزه ای به قدرت ۴ درجه در مقسای امواج درونی زمین ‘ریشتر ‘ بامداد امروز، حوالی بیله سوار اردبیل را لرزاند.
۰۸:۴۱ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۳ تیر


بیله سوار اردبیل لرزید

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author