بیشترین زندانیان جرایم غیر عمد در تهران و فارس

بیشترین زندانیان جرایم غیر عمد در تهران و فارس
رئیس سازمان زندان ها گفت: استان های فارس و تهران بیشترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد زندانیان جرائم غیر عمد را دارند.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


بیشترین زندانیان جرایم غیر عمد در تهران و فارس

رئیس سازمان زندان ها گفت: استان های فارس و تهران بیشترین و استان سیستان و بلوچستان کمترین تعداد زندانیان جرائم غیر عمد را دارند.
۱۷:۴۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


بیشترین زندانیان جرایم غیر عمد در تهران و فارس

موسیقی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author