بوفون: خریدهای یوونتوس بسیار با کیفیت هستند

بوفون: خریدهای یوونتوس بسیار با کیفیت هستند
جان لوییجی بوفون، سنگربان با تجربه یوونتوس معتقد است که خریدهای یوونتوس در فصل جاری، وی را تحت تاثیر قرار داده اند.

بوفون: خریدهای یوونتوس بسیار با کیفیت هستند

جان لوییجی بوفون، سنگربان با تجربه یوونتوس معتقد است که خریدهای یوونتوس در فصل جاری، وی را تحت تاثیر قرار داده اند.
بوفون: خریدهای یوونتوس بسیار با کیفیت هستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author