بوفون: این زیباترین قهرمانی اسکودتو بود

بوفون: این زیباترین قهرمانی اسکودتو بود
جینالوییجی بوفون، کاپیتان یوونتوس عنوان کرد که این زیباترین قهرمانی سری آ بوده که تا به حال کسب کرده است.

بوفون: این زیباترین قهرمانی اسکودتو بود

جینالوییجی بوفون، کاپیتان یوونتوس عنوان کرد که این زیباترین قهرمانی سری آ بوده که تا به حال کسب کرده است.
بوفون: این زیباترین قهرمانی اسکودتو بود

پسورد نود 32

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , ,

About the author