بنا روی نام سوریان خط قلم قرمز کشید

بنا روی نام سوریان خط قلم قرمز کشید
حمید سوریان در مسابقات انتخابی سهمیه المپیک مغولستان روی تشک نمی رود.

بنا روی نام سوریان خط قلم قرمز کشید

حمید سوریان در مسابقات انتخابی سهمیه المپیک مغولستان روی تشک نمی رود.
بنا روی نام سوریان خط قلم قرمز کشید

روزنامه ایران

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author