برکناری جلالی هدیه روز معلم سایپایی ها به آقا مجید؟

برکناری جلالی هدیه روز معلم سایپایی ها به آقا مجید؟
مجید جلالی از کار برکنار شد؟ بیت الله رضایی مدیر عامل سایپا می گوید بله اما سایر اعضای هیات مدیره تکذیب می کنند.

برکناری جلالی هدیه روز معلم سایپایی ها به آقا مجید؟

مجید جلالی از کار برکنار شد؟ بیت الله رضایی مدیر عامل سایپا می گوید بله اما سایر اعضای هیات مدیره تکذیب می کنند.
برکناری جلالی هدیه روز معلم سایپایی ها به آقا مجید؟

آپدیت نود32

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author