برادران استکی به دیناموبخارست رومانی پیوستند

برادران استکی به دیناموبخارست رومانی پیوستند
برادران استکی دو لژیونر هندبال ایران طی قراردادی دوساله به تیم دینامو بخارست رومانی پیوستند.

برادران استکی به دیناموبخارست رومانی پیوستند

برادران استکی دو لژیونر هندبال ایران طی قراردادی دوساله به تیم دینامو بخارست رومانی پیوستند.
برادران استکی به دیناموبخارست رومانی پیوستند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author