بازی حساس ایران و چین در مصاف انتخابی المپیک/یک ست بردیم و یک ست باختیم

بازی حساس ایران و چین در مصاف انتخابی المپیک/یک ست بردیم و یک ست باختیم
رقابت عجبی شده بازی ایران و چین ، دو تیم شانه به شانه هم پیش می روند و در پایان ست چهارم ، دو بر دو مساوی هستند.

بازی حساس ایران و چین در مصاف انتخابی المپیک/یک ست بردیم و یک ست باختیم

رقابت عجبی شده بازی ایران و چین ، دو تیم شانه به شانه هم پیش می روند و در پایان ست چهارم ، دو بر دو مساوی هستند.
بازی حساس ایران و چین در مصاف انتخابی المپیک/یک ست بردیم و یک ست باختیم

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , ,

About the author