بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه

بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه
یازده کماندو در حال شکار گراز به جرم دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شدند.
۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه

یازده کماندو در حال شکار گراز به جرم دست داشتن در کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شدند.
۱۹:۱۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱۱ مرداد


بازداشت یازده کماندو دیگر در ترکیه

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author