اولین کارت سبز تاریخ فوتبال در ایتالیا

اولین کارت سبز تاریخ فوتبال در ایتالیا
اولین کارت سبر تاریخ فوتبال به علت رعایت بازی جوانمردانه، در سری بی ایتالیا به یکی از بازیکنان داده شد.

اولین کارت سبز تاریخ فوتبال در ایتالیا

اولین کارت سبر تاریخ فوتبال به علت رعایت بازی جوانمردانه، در سری بی ایتالیا به یکی از بازیکنان داده شد.
اولین کارت سبز تاریخ فوتبال در ایتالیا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author