اولین اظهارات ترزا می

اولین اظهارات ترزا می
نخست وزیرجدید انگلیس گفت: پس از برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا با چالش های بزرگی مواجه هستیم.
۲۱:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۳ تیر


اولین اظهارات ترزا می

نخست وزیرجدید انگلیس گفت: پس از برگزاری همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا با چالش های بزرگی مواجه هستیم.
۲۱:۵۶ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۳ تیر


اولین اظهارات ترزا می

خبرگزاری اصفهان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author