امیدواری به رشد صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه دوم امسال

امیدواری به رشد صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه دوم امسال
رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط پسابرجام، جذب بخشی از سرمایه های خارجی و قول دولت در حمایت از صادرات امیدواریم صادرات در ۶ ماهه دوم امسال افزایش یابد.
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۶ خرداد


امیدواری به رشد صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه دوم امسال

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران گفت: با توجه به شرایط پسابرجام، جذب بخشی از سرمایه های خارجی و قول دولت در حمایت از صادرات امیدواریم صادرات در ۶ ماهه دوم امسال افزایش یابد.
۲۱:۳۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۶ خرداد


امیدواری به رشد صادرات غیر نفتی در ۶ ماهه دوم امسال

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author